2015 2016 Variació
Dades tècniques
Consum global en GWh 570,8 587,9 3,0%
Producció total d'Andorra en GWh 99,48 99,418 -0,1%
Producció hidroelèctrica en GWh 85,67 84,35 -1,5%
Producció del Centre de Tractament de Residus en GWh 13,8 14,16 2,6%
Energia distribuïda a clients directes 369,11 380,15 3,0%
Línies de distribució en km 694,6 647 -6,9%
Línies de distribució soterrades 83% 88% 6,0%
 
Potència màxima en MW 121,55 125,8 3,5%
Dia màxim consum en MWh 2317,3 2341,8 1,1%
Dia mínim consum en MWh 1040,2 1066 2,5%
   
2015 2016 Variació
Dades econòmiques i financeres
En milers d'euros
Xifra de negoci 59118 61183 3,5%
EBITDA (Resultat brut d’explotació) 17190 19922 15,9%
Benefici net 8312 10863 30,7%
Inversions 12919 9405 -27,2%
Immobilitzat net 153884 158536 3,0%
Fons propis 145247 153616 5,8%
ROIC (retorn capital invertit) 0,053 0,0672 26,8%
ROE (rendibilitat sobre fons propis) 0,0572 0,0707 23,6%
ROA (rendibilitat sobre actiu net) 0,0454 0,0581 28,0%
2015 2016 Variació
Qualitat del servei
TIEPI (temps d'interrupcions equivalent a la potència instal·lada en mitjana tensió) 2,96 4,91 65,9%
       
Clients
Nombre clients BT (contractes) 32865 33559 2,1%
Potència contractada clients BT en kW 392,49 396,3 1,0%
 
Recursos humans
Empleats el 31 de desemebre 97 102 5,2%
Percentatge plantilla que ha rebut formació 76% 78% 2,6%
Índex sinistralitat 4,11% 0,00% -100,0%

 

 


Sol.licita'ns més informació