Tarifes elèctriques (BOPA Decret 492/2022 30/11/2022)

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica inclou l’import de l’energia consumida (nombre de kWh x terme d’energia), el de la potència (potència contractada x terme de potència), el del lloguer o el manteniment dels aparells de mesura, i l’IGI.

El terme d’energia (Te) és el preu a què es factura cada kWh consumit. El terme de potència (Tp) és una quantitat que es factura mensualment per cada kW de potència contractada.

Condicions especials
Energia reactiva
. Si durant un període de facturació la quantitat d’energia reactiva consumida entre les 8 i les 23 hores de tots els dies és superior al 40% de l’energia activa en el mateix horari, l’excedent es factura a la tarifa d’energia reactiva (equival a un factor de potència de 0,93).

Tarifa plana

Utilització *

Codi tarifa

Terme de potència (Tp)

Terme d’energia (Te)

Curta

VDC

427,00 cts €/kW

14,38 cts €/kWh

Mitjana

VDM

446,00 cts €/kW

14,09 cts €/kWh

Llarga

VDL

495,00 cts €/kW

13,81 cts €/kWh

* Utilització. El grau d’utilització s’estableix segons el factor d’utilització, que és el resultat de dividir el consum anyal (inclosos els mínims) per la potència contractada. Una utilització curta correspon a factors fins a 700, una de mitjana a factors compresos entre 700 i 2.000, i una de llarga a factors superiors a 2.000.

Tarifa amb discriminació horària

Codi tarifa

Terme de potència (Tp)

Terme d’energia dia (Ted) [de 8 a 23 h]

Terme d’energia punta (Tep) *

Terme d’energia nit (Ten) ** [de 23 a 8 h]

VDH

635,00 cts €/kW

13,81 cts €/kWh

21,88 cts €/kWh

9,42 cts €/kWh

VDHH

Hivern:

619,00 cts €/kW

Altres mesos:

16,80 cts €/kW

17,18 cts €/kWh

24,57 cts €/kWh

10,23 cts €/kWh

* Terme d’energia punta: s’aplica, en lloc del Ted, els mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març, de 10 a 13 hores i de 18 a 21 hores.

** Terme d’energia nit: el Ten també s’aplica, en lloc del Ted o del Tep, tots els diumenges de 8 a 23 hores.

Tarifa d’energia reactiva

Període

Tarifa d’energia reactiva (Ter)

Tot l’any, de 8 a 23 hores 

7,53 cts €/kVArh


Sol.licita'ns més informació