Tarifes elèctriques (BOPA Decret 580/2023, del 20 de desembre del 2023) 

La tarifa vermella per empreses s'utilitza per a contractes entre 25 kW i 250 kW de potència contractada. Existeix la tarifa plana i la tarifa amb discriminació horària.

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica inclou l’import de l’energia consumida (nombre de kWh x terme d’energia), el de la potència (potència contractada x terme de potència), el del lloguer o el manteniment dels aparells de mesura, i l’IGI.

El terme d’energia (Te) és el preu a què es factura cada kWh consumit. El terme de potència (Tp) és una quantitat que es factura mensualment per cada kW de potència contractada.

Tarifa plana

Utilització *

Codi tarifa

Terme de potència (Tp)

Terme d’energia (Te)

Curta

VRC

3,18 €/kW

0,1458 €/kWh

Mitjana

VRM

3,31 €/kW

0,1432 €/kWh

Llarga

VRL

3,72 €/kW

0,1408 €/kWh

* Utilització. El grau d’utilització s’estableix segons el factor d’utilització, que és el resultat de dividir el consum anyal (inclosos els mínims) per la potència contractada. Una utilització curta correspon a factors fins a 700, una de mitjana a factors compresos entre 700 i 2.000, i una de llarga a factors superiors a 2.000.

Tarifa amb discriminació horària

Codi tarifa

Terme de potència (Tp)

Terme d’energia dia (Ted) [de 8 a 23 h]

Terme d’energia punta (Tep) *

Terme d’energia nit (Ten) [de 23 a 8 h]

VRH

4,53 €/kW

0,1392 €/kWh

0,2367 €/kWh

0,1055 €/kWh

* Terme d’energia punta: s’aplica, en lloc del Ted, els mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març, de 10 a 13 hores i de 18 a 21 hores.


Sol.licita'ns més informació