Tarifes elèctriques (BOPA Decret 580/2023, del 20 de desembre del 2023)

La tarifa blava professional arriba fins als 20 kW de potència contractada. Existeix la tarifa plana i la tarifa amb discriminació horària.

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica inclou l’import de l’energia consumida (nombre de kWh x terme d’energia), el de la potència (potència contractada x terme de potència), el del lloguer o el manteniment dels aparells de mesura, i l’IGI.

El terme d’energia (Te) és el preu a què es factura cada kWh consumit. El terme de potència (Tp) és una quantitat que es factura mensualment per cada kW de potència contractada.

Condicions especials

Mínim. Hi ha establert un consum mensual mínim, fixat en 30 vegades la potència contractada. Si el consum mensual en kWh és inferior a aquest mínim, es factura el consum real al preu del terme d’energia que correspongui, i la diferència entre el consum real i el mínim esmentat es factura al preu del terme d’energia de mínim (Temín).

Calefacció per acumulació. Si l’usuari final disposa d’aparells d’acumulació (un aparell es considera d’acumulació quan la càrrega de la seva capacitat d’acumulació es fa exclusivament en hores de nit), pot reduir la potència dels aparells d’acumulació en la potència a contractar. Per poder-ho fer cal que es detalli en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques la potència màxima simultània de la instal·lació (PMA) i la potència a contractar que correspon al funcionament normal de la instal·lació sense els aparells d’acumulació.

Tarifa plana

Utilització *

Codi tarifa

Terme de potència (Tp)

Terme d’energia (Te)

Terme d’energia mínims (Temín)**

Curta

BPC

2,44 €/kW

0,1422 €/kWh

0,1326 €/kWh

Llarga

BPL

2,75 €/kW

0,1375 €/kWh

0,1286 €/kWh

(*) El grau d’utilització s’estableix segons el factor d’utilització, que és el resultat de dividir el consum anyal (inclosos els mínims) per la potència contractada. Una utilització llarga correspon a factors superiors a 700.

Tarifa amb discriminació horària (només per a una potència igual o superior a 5,5 kW)

Codi tarifa

Terme de potència (Tp)

Terme d’energia dia (Ted) [de 8 a 23 h]

Terme d’energia nit (Ten) [de 23 a 8 h]

Terme d’energia mínims (Temín) **

BPH

2,77 €/kW

0,1590 €/kWh

0,968 €/kWh

0,1419 €/kWh

(**) No s’aplica en cas d’autoconsum d’energia elèctrica


Sol.licita'ns més informació