Conviure amb les línies elèctriques aèries

Les múltiples aplicacions de l’electricitat fan que sigui una energia indispensable per a la societat i que es generin augments continus del consum, que requereixen la construcció de línies de mitjana i d’alta tensió per al seu transport.

La primera línia d’alta tensió a Andorra es posà en servei l’any 1934. Des de fa anys, FEDA fa un esforç important per construir soterrades la major part de les noves línies d’alta tensió. Tanmateix, encara queden molts quilòmetres de línies aèries i la realització d’activitats a prop ha de comportar l’adopció de certes precaucions, amb la finalitat d’evitar accidents. No hem d’oblidar que l’electricitat és una forma d’energia i que, com a tal, pot suposar un risc potencial.

  • Els pescadors

Pescant, cal allunyar-se de les línies elèctriques. La proximitat de la canya a una línia pot propiciar una descàrrega elèctrica: s’ha de tenir en compte que moltes canyes de pescar contenen materials conductors de l’electricitat, com les fibres de carboni, per exemple.

  • El pas de les línies elèctriques en els boscos

Per evitar el contacte accidental dels cables elèctrics amb els arbres, fet que podria causar incendis o avaries, si la línia passa per una zona boscosa es crea un passadís lliure d’arbres, amb una amplada que varia en funció de la tensió de la línia. FEDA s’encarrega de mantenir net de vegetació aquest passadís.

  • Les línies elèctriques i els llamps

Es té la tendència a relacionar el llamp, fenomen elèctric natural, amb l’electricitat transportada per les línies, però cal saber que la presència de les línies elèctriques no influeix ni en la formació ni en el desplaçament d’una tempesta. Un llamp sí que pot caure sobre la torre d’una línia, però de la mateixa manera que ho pot fer sobre un arbre o un campanar.

Les torres elèctriques tenen un dispositiu de protecció que, en el cas de rebre un llamp, condueix el corrent a terra. No obstant això, en cas de tempesta és preferible, com a mesura de precaució, no aproximar-se a les torres elèctriques.

  • El cultiu del camp

El pas d’una línia elèctrica no impedeix cultivar el terreny de sota, ja que els cables passen a una alçada suficient per no impedir el pas del material agrícola emprat habitualment. Si cal utilitzar maquinària de dimensions excepcionals, o bé si l’agricultor vol modificar el perfil del terreny sota la línia de manera que els cables quedin a una distància més propera al terra, cal posar-se prèviament en contacte amb FEDA per estudiar conjuntament una solució que garanteixi les condicions de seguretat.

  • El reg per projecció

Si realitzem tasques de reg hem de tenir cura de no dirigir mai l’aigua de manera que pugui tocar els cables elèctrics. D’altra banda, s’han de prendre precaucions quan es manipulen tubs de reg, que poden tenir una llargada suficient per tocar els cables elèctrics. Cal assegurar-se que es poden aixecar sense cap risc.

  • Les obres prop de les línies

Moltes obres de construcció, o d’altra mena, s’efectuen prop de les línies elèctriques. Quan és el cas, és indispensable respectar les distàncies de seguretat necessàries. És especialment important prendre les mesures adequades quan es fan servir grues o quan es manipulen objectes de grans dimensions.

També s’ha de tenir molta cura a l’hora d’efectuar abocaments que redueixin la distància entre els cables elèctrics i el terreny, o en cas de fer talussos que puguin desestabilitzar les torres de suport de la línia.

Encara que estem parlant de línies elèctriques aèries, també cal tenir en compte que hi ha molts quilòmetres de línies soterrades i que cal prendre precaucions si s’hi ha de treballar a prop. En primer lloc, cal conèixer la situació exacta de la canalització, per això, és indispensable consultar FEDA abans d’iniciar l’obra, que hi desplaçarà personal tècnic per marcar la situació dels cables.

En tots els casos és recomanable posar-se en contacte amb els serveis tècnics de FEDA, els quals podran facilitar consells pràctics o prendre les mesures de seguretat que siguin necessàries per facilitar la realització de les obres.

  • Què s’ha de fer en cas d’accident?

No toqueu mai un cable elèctric caigut, encara que faci estona que pugui estar a terra. No us hi apropeu, impediu que algú ho faci i advertiu immediatament la companyia elèctrica d’aquest fet.

En el cas que un giny o qualsevol altre objecte hagi quedat bloquejat en contacte amb un cable elèctric, no el toqueu fins que l’empresa elèctrica ho autoritzi.

Si hi ha foc al peu d’una torre elèctrica, no us hi atanseu i aviseu l’empresa elèctrica.