Quant em costarà el canvi de domicili?

El cost d’un canvi de domicili de subministrament inclou:

  • Drets d’embrancaments (connexió) : 57,48 € (IGI inclòs).
  • Bestreta (avançament de 100 hores multiplicat per la potència contractada, aquest import es retorna en donar de baixa el contracte).
  • Si el client vol comprar els aparells de mesura (105,55 € o 168,25 € (IGI inclòs) i segons tipus de contracte).
  • En desconnectar el servei del domicili actual es retorna la bestreta, si s’escau, deduït el consum fins a la data sol·licitada.