Què he de fer per canviar de nom un contracte?

La subrogació (canvi de nom) d’un contracte només es pot fer entre familiars directes de primer grau, és a dir, entre pares i fills, entre germans o entre cònjuges; el tràmit és gratuït. En tots els altres casos la subrogació no es pot fer, de manera que s'ha de tramitar la baixa de l’antic titular i l’alta del nou.

Per formalitzar el canvi de nom, el nou titular del contracte ha d’anar a una de les nostres oficines comercials i aportar, segons el cas, la següent documentació:

 

Subrogació entre pares i fills o entre germans:

La corresponent sol·licitud signada per l’actual titular del contracte.

Passaport o Document Nacional d’Identitat del nou titular.

Domiciliació bancària (codi IBAN).

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders signada pel nou titular del contracte.

Subrogació entre cònjuges:

Fotocòpia del llibre de família.

La corresponent sol·licitud signada per l’actual titular del contracte.

Passaport o Document Nacional d’Identitat del nou titular.

Domiciliació bancària (codi IBAN).

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders signada pel nou titular del contracte.

Subrogació en cas de defunció del titular:

Certificat de defunció.

Passaport o Document Nacional d’Identitat del nou titular.

Domiciliació bancària (codi IBAN).

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders signada pel nou titular del contracte.