Es pot canviar la domiciliació bancària per telèfon?

No. El canvi de domiciliació bancària es pot fer personalment a les nostres oficines o per , enviant aquest formulari degudament omplert i signat, i adjuntant una còpia de la targeta de titularitat del compte bancari (amb l'IBAN), fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat.