Plecs de bases tècniques per a estació transformadora

Trobareu en aquests enllaços els plecs de condicions tècniques “tipus” de FEDA per als locals de les dues modalitats d’estació transformadora (en edifici aïllat o integrada en un altre edifici). Tanmateix, es presenten a títol orientatiu, ja que s’han d’adaptar en cada cas en funció de la situació concreta de l’estació transformadora.