Condicions del local de comptadors

Els comptadors poden estar situats en un espai obert o en un local específic. S’hi ha de poder accedir de forma fàcil i totalment lliure. Si estan situats en un local tancat, ha de ser d’ús exclusiu. En tots els casos, els espais on estan situats els comptadors han d’estar ventilats, no han de ser humits i han de disposar de bona il·luminació.

 

  • Instal·lacions en espais oberts

La instal·lació de comptadors en espais oberts (vestíbuls, passadissos) està limitada a un màxim de deu unitats. Si el nombre és superior han d’estar situats obligatòriament en un local exclusiu destinat a aquesta finalitat.

Els armaris han de ser construïts amb material incombustible i la distància entre el comptador que més sobresurti i la paret oposada ha de ser igual o superior a 110 cm.

  • Instal·lacions en locals tancats

El local destinat a contenir els comptadors ha d’estar construït totalment amb materials no inflamables, les parets no han d’estar exposades a vibracions i l’alçada lliure del local ha de ser d’almenys 230 cm.

En calcular el dimensionament cal tenir en compte que un comptador trifàsic fins a 25 kW a 380 V, o fins a 15 kW a 220 V, ocupa l’espai de dos monofàsics.

DIMENSIONS LOCAL DE COMPTADORS

Nombre de comptadors monofàsics

fins a 11 kW cadascun

Dimensions del local en metres

Fins a 12 comptadors

1 x 1,5

Fins a 25 comptadors

1,5 x 1,5

Fins a 30 comptadors

1,75 x 1,5

Fins a 40 comptadors

2,5 x 1,5

Fins a 50 comptadors

3,5 x 1,5

Més de 50 comptadors

Consulteu-ho

  • Centralitzacions de comptadors

Les centralitzacions estan formades per columnes d’1,7 m d’alçada per 0,56 m d’amplada i 0,2 m de fons. En cada una d’aquestes columnes hi entren 9 serveis monofàsics o 6 trifàsics. La columna ha de quedar unida amb la caixa general de protecció, que té unes dimensions de 0,54 m d’alçada, 0,36 m d’amplada i 0,2 m de fons.

Es poden unir columnes fins que la intensitat a suportar per l’embarrat no superi els 300 A. Quan la intensitat supera els 300 A, s’ha d’instal·lar una altra caixa general de protecció i separar les columnes. Si les columnes s’han de separar per adaptar-se a les parets del local, s’ha d’instal·lar una caixa general de protecció a cada canvi de paret.

  • Comptatges individuals

Per a potències superiors a 11 kW monofàsics, 25 kW trifàsics a 380 V o 15 kW trifàsics a 220 V, es fan comptatges individuals. Les dimensions de les caixes del comptador es detallen en la següent taula.

kW

V

Dimensions en metres

14 monofàsic

220

0,72 x 0,27

20

220

1,08 x 0,36

31,5

380

1,08 x 0,36

25 a 125

220

1,35 x 0,63

40 a 200

380

1,35 x 0,63

160 a 400

220

1,62 x 0,81

210 a 630

380

1,62 x 0,81

Potències superiors

Consulteu-ho