Procediment

  1. La persona que vol demanar el servei de subministrament elèctric ha d’aportar, en el moment de presentar la sol·licitud a una de les nostres oficines d’atenció al públic, i en funció del tipus i de la potència de la instal·lació, el corresponent full o butlletí de baixa tensió, signat per l’instal·lador o pel tècnic autoritzat i visat pel Departament d’Indústria del Govern (a aquest efecte s’ha de portar prèviament al Servei de Tràmits).
  2. Aquest document permetrà a FEDA posar-se en contacte amb l’instal·lador o el tècnic responsable dels treballs per definir les necessitats i les condicions dels diferents espais (local de transformació, passatge de cables, local de comptadors, etc).
  3. Amb la concreció d’aquestes dades, FEDA estarà en condicions de redactar el projecte tècnic d’execució dels treballs i d’establir el pressupost corresponent. En la majoria de casos es proposarà un pressupost tipus forfet, que consisteix en abonar un preu per cada kW instal·lat. En aquest cas els preus aplicats són els següents:
  • per als primers 250 kW instal·lats, 82,00€/kW
  • per als kW instal·lats entre 251 i 400, 63,00€/kW
  • per als kW instal·lats per sobre de 400, 38,00€/kW.
  1. Un cop el titular del subministrament hagi acceptat el pressupost, els serveis tècnics de FEDA iniciaran els treballs d’execució, que tindran una durada màxima segons el termini indicat en el pressupost: 10, 20 o 70 dies hàbils.
  2. Un cop els treballs estiguin enllestits, el client final estarà en disposició de connectar-se a la xarxa quan quedi formalitzat el seu contracte.

En aquest enllaç podeu consultar el procediment aplicable a l’execució de treballs d’extensió o modificació de la xarxa de distribució realitzats per FEDA.