Com s’ha d’omplir el butlletí d’instal·lacions elèctriques?

El butlletí d’instal·lacions elèctriques el lliura un electricista autoritzat, que ha de verificar la instal·lació elèctrica de l’habitatge o del local professional. El butlletí ha de ser segellat pel Departament d’Indústria del Govern (a aquest efecte cal presentar-lo al Servei de Tràmits).

Si l’usuari vol contractar la tarifa nocturna s’ha d’especificar a l’apartat d’observacions del butlletí, perquè el nostre departament comercial pugui establir el contracte de tarifa amb discriminació horària (la potència a contractar ha de ser igual o superior a 5,5 kW).

Si l’usuari utilitza un sistema de calefacció per acumulació (un aparell es considera d’acumulació quan la càrrega de la seva capacitat d’acumulació es fa exclusivament en hores de nit), pot reduir la potència dels aparells d’acumulació en la potència a contractar. Perquè ho pugui fer s’ha de detallar en el butlletí la potència màxima simultània de la instal·lació (PMA) i la potència a contractar que correspon al funcionament normal de la instal·lació sense els aparells d’acumulació.