Quant tardaré a tenir el subministrament al nou local?

La connexió del nou local a la xarxa s’efectuarà durant les 24 hores següents a la sol·licitud de canvi.