Quant tardaré a tenir el subministrament elèctric un cop hagi tramitat el contracte?

La connexió a la xarxa s’efectuarà el dia laborable següent al de la sol·licitud.