Es pot canviar la domiciliació bancària per telèfon?

No. El canvi de domiciliació bancària es pot fer personalment a les nostres oficines o bé per fax o per correu postal, enviant aquest formulari degudament omplert i signat, i adjuntant una fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat.