Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Responsable: Forces Elèctriques d’Andorra (“FEDA”)

DPD: dpd@feda.ad

Finalitats: Enviament del butlletí informatiu que es remet de manera electrònica, així com per gestionar les seves sol·licituds d’exercici de drets.

Legitimació: Consentiment.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Podran tenir accés a les seves dades personals altres empreses del grup si prèviament ens ha manifestat el seu consentiment així com els proveïdors de serveis que FEDA contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat del tractament.

Drets: d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa d’aplicació en cada moment.  

Informació addicional: Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades de FEDA relativa al butlletí informatiu en el desplegable/clicant aquí.

 

Política de privadesa

 

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament: Forces Elèctriques d’Andorra (d’ara endavant, “FEDA”), domiciliada a l’Avinguda la Bartra, S/N, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de registre tributari U-132950-X.

b) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@feda.ad

 

2.- Categories de dades personals

Una dada personal és tota aquella informació que identifica directament o que permet identificar a una persona física, entre d’altres, el nom, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon. És possible que algunes d’aquestes dades ens les faciliti directament al contractar el subministrament elèctric, però d’altres poden haver-se generat durant la relació amb FEDA, com per exemple el seu consum de llum.

Les dades que FEDA podrà tractar s’agrupen en les següents categories:

  • Dades recollides en el moment de la subscripció al butlletí: nom i cognoms i adreça de correu electrònic.
  • Dades derivades de la prestació de serveis durant el termini de subscripció voluntària: les relacionades amb l’atenció o informació que es pugui prestar des de FEDA quan s’hagi sol·licitat, o les incidències resoltes o en curs, i les dades que puguin recavar-se de les visites a la nostra web mitjançant la utilització de “cookies”. Pot consultar més informació en relació a les cookies clicant aquí.
  • Dades relatives a demandes d’informació, consultes o suggeriments rebuts: nom, cognom, telèfon, adreça de correu electrònic.

 

3. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, FEDA l’informa que qualsevol dada personal que vostè faciliti mitjançant aquest lloc web (d’ara endavant, “la Web”) passarà a formar part del fitxer responsabilitat de FEDA mitjançant el Decret  que regula els fitxers de dades personals de l’Ens públic Forces Elèctriques d’Andorra, el qual està degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA).

 

4.- Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o de tercers:

4.1.- No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant això, en cas que fos justificable que això succeeixi, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

4.2.- En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a FEDA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela per a que FEDA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui els seus drets limitats, aquesta garanteix a FEDA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela per a que FEDA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.

 

5.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

5.1.- Finalitats dels tractaments:

FEDA podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Per enviar-li el butlletí informatiu en format electrònic al que vostè s’ha subscrit  voluntàriament mitjançant la pàgina web de FEDA o mitjançant els mitjans que FEDA habiliti a l’efecte. Aquest butlletí conté informació de FEDA i de les filials Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU (FEDA ECOTERM) i FEDA SOLUCIONS, SAU.

b) Mitjançant les cookies (galetes) i altres tecnologies de rastreig que FEDA posa al seu dispositiu quan visita aquesta Web, FEDA recollirà i tractarà les seves dades personals per a millorar la seva experiència i els nostres serveis analitzant la seva navegació i com interactua amb nosaltres en el conjunt de llocs web de FEDA i les seves filials, FEDA ECOTERM i FEDA SOLUCIONS i per a poder mostrar-li publicitat en funció dels seus hàbits de navegació.

c) Finalment, FEDA tractarà les seves dades de contacte (nom, cognoms i correu electrònic) per autenticar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 6 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats.

 

5.2.-Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

El consentiment inequívoc que vostè manifesta en subscriure’s al butlletí informatiu que aquesta Web posa a la seva disposició o els mitjans que FEDA habiliti a l’efecte, i per autoritzar la descàrrega de les cookies (galetes) i resta de tecnologies de rastreig que no són necessàries per al correcte funcionament del lloc web en el dispositiu amb el qual vostè accedeix a aquesta Web i el compliment d’obligacions legals per atendre les seves sol·licituds d’exercicis de drets que la normativa li reconeix.

           

5.3.- Termini de conservació de les dades personals:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa, així com de les diferents normatives de prescripció aplicables, suprimint-les al cap d’un any en què aquestes deixin de tenir utilitat per a les presents finalitats i/o obligacions legals. No obstant, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

 

6.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

6.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis de FEDA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de FEDA i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

b) Tercers que no tinguin relació amb FEDA, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

6.2.- FEDA només realitza transferències internacionals de dades personals a països de la Unió Europea, d’acord amb l’establert per l’article 36.a de la LQPD i per l’article 44 del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (d’ara endavant, “l’RGPD”).

 

7.- Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la LQPD, i els reglaments que la desenvolupen, FEDA l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@feda.ad la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb l’RGPD, si vostè es troba en la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, vostè també podrà exercir els següents drets:          

  • dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament automatitzat de dades destinat a avaluar i elaborar perfils
  • en aquells casos en què el tractament es basi en el seu consentiment, el seu dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti a la licitud del tractament de dites dades basades en el consentiment previ a la seva retirada
  • dret a interposar una reclamació front una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades

Vostè podrà exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpd@feda.ad , a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a l’APDA.

8.- Seguretat:

FEDA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

9.- Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de privadesa de manera freqüent.

Darrera actualització: 30 de novembre del 2021