Filtrar per:

Per formalitzar l’alta de subministrament elèctric per a un local professional heu d’anar a una de les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques a nom del titular del Registre de Comerç o de l’empresa contractant.

Passaport o Document Nacional d’Identitat  del titular del Registre de Comerç.

Domiciliació bancària (document SEPA).

Registre de Comerç, de Societat i NRT.

Si es vol contractar fins a 20kW de potència i en el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el contracte signada pel titular del Registre de Comerç.

Es considera que té lloc un canvi de domicili si al nou local es manté la mateixa modalitat de tarifa (blaves professionals, vermelles, verdes). Si el trasllat implica un canvi de modalitat de tarifa, es cobrarà el preu corresponent a la nova tarifa com en el cas d’un contracte nou.

Per formalitzar un canvi de domicili de subministrament heu d’anar a una de les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques del nou local a nom del titular del Registre de Comerç o de l’empresa contractant.

Passaport o Document Nacional d’Identitat del titular del Registre de Comerç.

Registre de Comerç i NRT.

Domiciliació bancària (document SEPA).

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el nou contracte signada pel titular del Registre de Comerç.

Es considera una modificació de la instal·lació qualsevol canvi de potència i/o de tensió, si es manté la mateixa modalitat de tarifa (blaves professionals, vermelles, verdes). Si la modificació implica un canvi de modalitat de tarifa, es cobrarà el preu corresponent a la nova tarifa com en el cas d’un nou contracte.

Per formalitzar en el contracte una modificació de la vostra instal·lació heu d’anar a una de les nostres oficines comercials i aportar la següent documentació:

Butlletí d’instal·lacions elèctriques a nom del titular del Registre de Comerç o de l’empresa contractant.

Passaport o Document Nacional d’Identitat del titular del Registre de Comerç.

Registre de Comerç i NRT.

Domiciliació bancària (codi IBAN), si és diferent a la del contracte vigent.

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders per formalitzar el nou contracte signada pel titular del Registre de Comerç.

La subrogació (canvi de nom) d’un contracte només es pot fer entre una societat i els socis o entre dues societats. En tots els altres casos la subrogació no es pot fer, de manera que s'ha de tramitar la baixa de l’antic titular i l’alta del nou.

Per formalitzar el canvi de nom, el nou o els nous titulars del contracte han d’anar a una de les nostres oficines comercials i aportar, segons el cas, la següent documentació:

Registre de societat de la societat o de les dues societats.

La corresponent sol·licitud signada per l’actual titular del contracte.

Passaport o Document Nacional d’Identitat dels socis de la societat o de les societats.

Registre de Comerç i NRT

Domiciliació bancària (codi IBAN).

En el cas de no poder fer la gestió personalment, delegació de poders signada pels socis de la societat o de les dues societats.

Per donar de baixa un contracte de subministrament teniu dues possibilitats:

Anar el titular del contracte (o una tercera persona, amb la corresponent autorització signada i amb una còpia del passaport o del document nacional d’identitat del titular) a una de les nostres oficines comercials.

Omplir aquesta sol·licitud i imprimir-la. Un cop signada, enviar-la per correu elèctrònic a l'adreça feda@feda.ad del nostre servei comercial, adjuntant una fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat del titular del contracte.

 • Referència
  Identificació de l'usuari pel seu número de compte contracte. Segons el banc amb el qual treballeu, aquesta dada la trobareu de la següent manera:
 • Andbank: ref. XXXXX 
  Banca Privada d’Andorra: referència: XXXXX
  Crèdit Andorrà: requadre S/ referència XXXXX
  Banc Sabadell d’Andorra: referència emissor XXXXX
  Mora Banc: referència XXXXX
 • Titular
  Identificació de l'usuari amb el seu nom i cognoms.
 • Adreça
  Domicili del subministrament.
 • Passeu el ratolí pel damunt per veure el detall

e.png

Quan “se’n va la llum”, la primera cosa que heu de fer és verificar si la manca de subministrament només afecta el vostre local. Si el tall també afecta locals veïns o serveis comuns, truqueu gratuïtament al 145, el telèfon d’avaries de FEDA, hi trobareu un equip de professionals durant les 24 hores del dia. Per localitzar més fàcilment l’avaria, us demanarem que ens faciliteu la vostra adreça, el nom i el número de telèfon, per poder-vos demanar informació complementària, si escau.

Si la manca d’electricitat només afecta el vostre local, reviseu el Quadre General de Comandament i Protecció, i actueu en funció de l’anomalia detectada:

 • Si s’ha desconnectat un Petit Interruptor Automàtic (PIA) del Quadre General i no és possible tornar-lo a connectar, reviseu la instal·lació i els aparells que hi estan connectats. Podríeu tenir un aparell en mal estat o bé podríeu haver sobrecarregat la línia en posar massa aparells en funcionament. Quan hàgiu trobat l’aparell avariat o hàgiu desconnectat alguns aparells, torneu a connectar el PIA.
 • Si salta l’interruptor diferencial (DIF) del Quadre General i no es pot tornar a connectar, segurament teniu algun aparell defectuós. En aquest cas, heu de seguir els passos següents:
 1. Desconnecteu tots els PIA.
 2. Torneu a connectar el diferencial.
 3. Connecteu els PIA d’un en un fins que trobeu el circuit que provoca la desconnexió del diferencial.
 4. Quan trobeu el circuit que provoca la desconnexió del diferencial, desendolleu tots els aparells d’aquest circuit, connecteu el diferencial i el PIA, i endolleu els aparells d’un en un fins que trobeu el defectuós.
 5. Aviseu l’electricista perquè revisi l’aparell.
 • Si es dispara l’interruptor de control de potència (ICP) del Quadre General, esteu demanant més potència que la que permet la instal·lació. En aquest cas heu de desconnectar aparells fins que no salti l'ICP. Si es produeix sovint aquest problema, heu de fer revisar la instal·lació per un electricista, que determinarà si heu de modificar la instal·lació o si us cal un augment de la potència contractada.
 • Si s’ha desconnectat el disjuntor de FEDA, situat habitualment a l’entrada de l’espai on hi ha el comptador, vol dir que absorbiu més potència que la que teniu contractada i que heu de desconnectar aparells fins que no salti el disjuntor. Si aquest problema és freqüent, per solucionar-lo heu de demanar un augment de potència.
 • Si heu fet les comprovacions anteriors i el tall de subministrament es manté, tot i estar ben connectats el disjuntor de FEDA i el Quadre General de Comandament i Protecció, truqueu al telèfon d’avaries gratuït (145) perquè els nostres operaris verifiquin la instal·lació.

L’horari d’obertura de les oficines d'Encamp (Edifici administratiu) i d'Andorra la Vella (Prat de la Creu) és de dilluns a dijous de 8.15 a 16.15 hores, i els divendres de 8.15 a 14.30 hores. Durant els mesos de juliol i d’agost obrim de dilluns a divendres de 8 a 14.30 hores.

El butlletí d’instal·lacions elèctriques el lliura un electricista autoritzat, que ha de verificar la instal·lació elèctrica de l’habitatge o del local professional. El butlletí ha de ser segellat pel Departament d’Indústria del Govern (a aquest efecte cal presentar-lo al Servei de Tràmits).

Si l’usuari vol contractar la tarifa nocturna s’ha d’especificar a l’apartat d’observacions del butlletí, perquè el nostre departament comercial pugui establir el contracte de tarifa amb discriminació horària (la potència a contractar ha de ser igual o superior a 5,5 kW).

Si l’usuari utilitza un sistema de calefacció per acumulació (un aparell es considera d’acumulació quan la càrrega de la seva capacitat d’acumulació es fa exclusivament en hores de nit), pot reduir la potència dels aparells d’acumulació en la potència a contractar. Perquè ho pugui fer s’ha de detallar en el butlletí la potència màxima simultània de la instal·lació (PMA) i la potència a contractar que correspon al funcionament normal de la instal·lació sense els aparells d’acumulació.

La utilització d’acumuladors proporciona una calor constant i agradable a un preu econòmic, ja que permet pagar l’energia elèctrica a la tarifa nit, quan és més barata.

Com funciona?

L’aparell es carrega durant la nit mitjançant un bloc acumulador, format per totxos refractaris, i la calor emmagatzemada es restitueix al llarg del dia. Un ventilador integrat permet accelerar la difusió de la calor en funció de les necessitats (acumulador dinàmic).

Quins avantatges té?

 • Economia
 • Calor permanent
 • Solidesa
 • Sense manteniment
 • Pujada de temperatura ràpida

Consells tècnics

 • És un sistema molt adequat per a espais grans. Els acumuladors dinàmics (amb ventilador i termòstat) estan indicats per a les sales d’estar, menjadors i oficines, i els acumuladors estàtics (sense ventilador) convenen més per a passadissos i zones de distribució.
 • És un tipus de calefacció que s’adapta molt bé en el cas de renovació d’habitatges.
 • Si s’instal·la un relé d’asserviment els acumuladors es carregaran de manera automàtica en hores de nit, quan l’energia és més barata.

En el moment de redactar un projecte tècnic que impliqui donar d’alta un nou servei de subministrament elèctric, o modificar-ne o ampliar-ne un de ja existent, cal tenir en compte els diferents requeriments que demanarà FEDA quan la persona que vulgui contractar el subministrament d’energia elèctrica el sol·liciti, com poden ser la definició de les necessitats de subministrament o les previsions tècniques relatives a les instal·lacions i els espais necessaris. En aquest enllaç es detalla, en funció del tipus i de la potència de la instal·lació, quin és el document tècnic que caldrà presentar en el moment d’efectuar la sol·licitud i quina persona l’haurà d’emetre.

La normativa vigent en qüestions de subministrament d’energia elèctrica té com a origen el Reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica, aprovat pels Delegats Permanents dels Coprínceps el 28 de juliol del 1975. Uns anys més tard, concretament el 2 de novembre del 1988, el Govern va aprovar el Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ambdós documents han estat modificats en múltiples ocasions. A continuació trobareu els enllaços per poder consultar les modificacions aprovades i publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), i que continuen vigents.

Decret, del 16 de desembre del 1992, de modificació parcial del reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica (BOPA 52, any 4, del 23 de desembre del 1992).

Modificació, del 6 de desembre del 1994, del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOPA 72, any 6, del 14 de desembre del 1994).

Correcció d’errata, del 19 d’abril del 1995, relativa a la Modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, publicada al Butlletí núm. 72, any 6 (BOPA 23, any 7, del 26 d’abril del 1995).

Decret, del 21 d’abril del 1999, de modificació parcial del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOPA 24, any 11, del 28 d’abril del 1999).

Decret, del 6 de febrer del 2008, de modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOPA 13, any 20, del 13 de febrer del 2008).

Decret, del 27 d’agost del 2008, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOPA 64, any 20, del 3 de setembre del 2008).

Decret, del 18 de març del 2009, de modificació del Reglament provisional de distribució de l’energia elèctrica (BOPA 24, any 21, del 25 de març del 2009).

Decret, del 18 de març del 2009, de modificació del Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BOPA 24, any 21, del 25 de març del 2009)

També pot ser del vostre interès l’Edicte, del 20 de desembre del 2005, pel qual s’aproven les noves tarifes de contractació, de treballs per administració i de l’execució de treballs d’extensió o modificació de la xarxa de distribució realitzats per FEDA, aplicables als clients de FEDA (BOPA 107, any 17, del 28 de desembre del 2005).

L’horari d’obertura de les oficines d'Encamp (Edifici administratiu) i d'Andorra la Vella (Prat de la Creu) és de dilluns a dijous de 8.15 a 16.15 hores, i els divendres de 8.15 a 14.30 hores. Durant els mesos de juliol i d’agost obrim de dilluns a divendres de 8 a 14.30 hores.

L’electricista que efectua el butlletí d’instal·lacions elèctriques us indicarà la potència màxima a contractar. El grau d’utilització l’haureu d’escollir segons el consum d’energia que tingueu.

L’electricista que efectua el butlletí d’instal·lacions elèctriques us indicarà la potència màxima a contractar. El grau d’utilització l’haureu d’escollir segons el consum d’energia que tingueu.

El cost d’una modificació del contracte inclou:

 • Els drets pel canvi de potència i/o de tensió, al preu de 42,85 € (IGI inclòs).
 • L’actualització de la bestreta pagada en el moment de fer la contractació.

La desconnexió de la xarxa s’efectuarà l’endemà de la data de sol·licitud de la baixa a partir de les 8 del matí. En el cas que vulgueu mantenir el subministrament fins a una data posterior, ho heu de notificar en el moment de sol·licitar la baixa.

Un cop el banc ha retornat un rebut aquest no es torna a presentar. El pagament del rebut el pot fer el titular del contracte o una altra persona, en efectiu o mitjançant targeta de crèdit, en una de les nostres oficines, o bé mitjançant el banc, abonant l’import al compte corrent de FEDA i enviant el comprovant, per fax, al 73 91 99 o al 73 91 18.

La connexió a la xarxa s’efectuarà el dia laborable següent al de la sol·licitud.

En aquest llistat (que us podeu descarregar) trobareu totes les potències homologades en les diferents tensions.

Si allò que es busca és una calefacció eficient i amb els aparells en harmonia amb la decoració, la utilització de convectors és la millor opció.

Com funciona?

El convector escalfa l’aire per convecció natural: l’aire entra per la part baixa de l’aparell, s’escalfa mitjançant la resistència situada a l’interior i s’evacua, calent, per la part superior.

Quins avantatges té?

 • Simplicitat
 • Eficàcia
 • Pujada de temperatura ràpida
 • Precisió del grau de regulació
 • Varietat de dimensions i de formes (integració en qualsevol espai)
 • Discreció (és el més petit dels aparells de calefacció)

Consells d’ús

-     No s’han de disposar mobles, cortines o altres objectes davant o damunt dels convectors, ja que dificultarien la bona difusió de la calor.

-     Si s’abaixa el termòstat per absència, quan el torneu a fer pujar no el poseu al màxim; regulant-lo a la posició de confort, la temperatura pujarà igual de ràpid i sense despesa suplementària.

Consells tècnics

-     El convector s’adapta perfectament a les peces de volum mitjà, per exemple habitacions i cuines.

-     Els convectors amb sortida d’aire frontal són els més eficaços.

 1. La persona que vol demanar el servei de subministrament elèctric ha d’aportar, en el moment de presentar la sol·licitud a una de les nostres oficines d’atenció al públic, i en funció del tipus i de la potència de la instal·lació, el corresponent full o butlletí de baixa tensió, signat per l’instal·lador o pel tècnic autoritzat i visat pel Departament d’Indústria del Govern (a aquest efecte s’ha de portar prèviament al Servei de Tràmits).
 2. Aquest document permetrà a FEDA posar-se en contacte amb l’instal·lador o el tècnic responsable dels treballs per definir les necessitats i les condicions dels diferents espais (local de transformació, passatge de cables, local de comptadors, etc).
 3. Amb la concreció d’aquestes dades, FEDA estarà en condicions de redactar el projecte tècnic d’execució dels treballs i d’establir el pressupost corresponent. En la majoria de casos es proposarà un pressupost tipus forfet, que consisteix en abonar un preu per cada kW instal·lat. En aquest cas els preus aplicats són els següents:
 • per als primers 250 kW instal·lats, 82,00€/kW
 • per als kW instal·lats entre 251 i 400, 63,00€/kW
 • per als kW instal·lats per sobre de 400, 38,00€/kW.
 1. Un cop el titular del subministrament hagi acceptat el pressupost, els serveis tècnics de FEDA iniciaran els treballs d’execució, que tindran una durada màxima segons el termini indicat en el pressupost: 10, 20 o 70 dies hàbils.
 2. Un cop els treballs estiguin enllestits, el client final estarà en disposició de connectar-se a la xarxa quan quedi formalitzat el seu contracte.

En aquest enllaç podeu consultar el procediment aplicable a l’execució de treballs d’extensió o modificació de la xarxa de distribució realitzats per FEDA.

La connexió a la xarxa s’efectuarà el dia laborable següent al de la sol·licitud.

Els aparells de mesura i control només es poden llogar.

Pel que fa al lloguer, si contracteu la tarifa plana el cost mensual és d’1,80€ (tarifa blava professional), de 3,00€ (tarifa vermella) o de 10,50€ (tarifa verda). En el cas de contractar la tarifa amb discriminació horària el cost mensual és de 2,50€ (tarifa blava professional), de 6,60€ (tarifa vermella) o de 21,00€ (tarifa verda).

El cost d’un canvi de domicili de subministrament inclou:

 • El canvi de domicili (drets de trasllat), al preu de 57,47 € (IGI inclòs).
 • L’actualització de la bestreta pagada en el moment de fer la contractació.

L’electricista que efectua el butlletí d’instal·lacions elèctriques us indicarà la potència màxima a contractar. El grau d’utilització l’haureu d’escollir segons el consum d’energia que tingueu.

Un cop s’hagi efectuat la desconnexió de la xarxa, FEDA facturarà el consum real i abonarà els aparells i/o la bestreta, segons contracte. Si desitgeu liquidar el contracte al mateix moment, heu de notificar la lectura del comptador quan feu la sol·licitud, en cas contrari se us facturarà una estimació de consum fins a la data de la baixa.

No. Per tramitar una alta de subministrament elèctric s’ha d’anar personalment a una de les nostres oficines. Podeu consultar la documentació que cal aportar prement aquí.

L’electricista que redacta el Butlletí d’instal·lacions elèctriques ha d’indicar-hi quina és la potència màxima a contractar pel client.

Una solució molt adient per escalfar de forma ràpida una peça de mida mitjana (per exemple un bany) és la utilització d’un turboconvector.

Com funciona?

El turboconverctor funciona habitualment com un convector tradicional (l’aire entra per la part baixa, s’escalfa, i surt calent per la part alta); quan es vol escalfar ràpidament la peça, s’activa un ventilador que accelera la difusió de l’aire calent.

Quins avantatges té?

 • Pujada ràpida de la temperatura
 • Fàcil instal·lació
 • Dimensió reduïda
 • Models específics (per exemple, assecador de tovalloles)

Consells tècnics

Els turboconvectors s’instal·len sovint en banys; en aquest cas s’ha de tenir en compte que:

 • L’aparell ha de ser conforme a les normes de seguretat i d’aïllament de classe II (doble aïllament).
 • Les regles de seguretat imposen una distància mínima entre els punts d’aigua i els aparells elèctrics.

En els següents documents en format DWG trobareu detalls dels diferents tipus de rases i d’arquetes normalitzats per FEDA, així com de portes d’estacions transformadores i reixes de ventilació.

Des del Govern d'Andorra s'ha desplegat una plataforma de certificats electrònics que es poden fer servir per múltiples tasques, tan per empreses com per particulars.

Per més informació podeu consultar la web de Govern https://www.signaturaelectronica.ad/

En el cas concret de Feda, s'ha habilitat un mètode alternatiu per connectar-se a l'oficina virtual mitjançant les vostres credencials de certificat electrònic de Govern.

Per activar aquest mètode de connexió, simplement cal que informeu el nou camp "NRT Global" del vostre usuari web de Feda ja existent, amb el vostre numero NRT personal o de empresa.

Per poder accedir al manual d'usuari de com procedir, premeu aquí.

FEDA signa les seves factures amb el certificat electrònic de FEDA (segell d’empresa).

 Les factures PDF enviades per mail o publicades a www.feda.ad estan signades amb el segell d’empresa.

Els avantatges de fer-ho són:

 • Autenticitat: veracitat del remitent.
 • Integritat: garanties de que el document no s’ha modificat.
 • No rebuig: certifica que l’emissor ha emès el document (no ho pot negar).

En certes configuracions del programa visualitzador de PDFs, podria sortir un interrogant en la imatge del certificat comunicant que la validesa del signatari és “desconeguda”.

Per solucionar aquest error, accedir al manual d'usuari de com procedir, prement aquí.

El cost d’alta del servei varia segons el tipus de tarifa i de la potència a contractar, i inclou diferents conceptes:

 • La connexió (drets d’embrancament), al preu de 104,50 € per a les tarifes blaves professionals, de 344,85 € per a les tarifes vermelles i de 694,93 € per a les tarifes verdes (IGI inclós).
 • La bestreta (import corresponent a un consum de 100 hores —tarifes blaves professionals— o de 50 hores —tarifes vermelles i verdes—, segons la potència contractada, que es retorna en donar de baixa el contracte).

 

La connexió del nou local a la xarxa s’efectuarà durant les 24 hores següents a la sol·licitud de canvi.

La connexió a la xarxa s’efectuarà el dia laborable següent al de la sol·licitud.

Sí, però amb una delegació de poders signada pel titular del contracte.

La calefacció elèctrica es pot utilitzar essencialment segons tres sistemes: directe, acumulació i mixt.

Calefacció directa: la calefacció es produeix i s’emet de manera simultània. Aquesta categoria inclou la utilització de convectors i turboconvectors, de panells radiants, de radiadors elèctrics, d’aparells d’infrarojos, de radiació pel terra o pel sostre...

Calefacció per acumulació: la calor es produeix en un període determinat i s’emmagatzema per ser emesa posteriorment. S’inclouen en aquesta categoria les estufes acumuladores (acumuladors dinàmics i estàtics), així com la radiació per terra amb acumulació.

 • Amb aquest sistema es poden aprofitar les reduccions de la tarifa amb discriminació horària (dia/nit), perquè la calor necessària s’emmagatzema durant la nit i es restitueix durant el dia.
 • El sistema per acumulació necessita una inversió més elevada que el de calefacció directa.
 • L’acumulació és un sistema molt adequat per a indrets que tenen una ocupació plena o continuada durant tot el dia.

Calefacció mixta: combinació dels sistemes directe i per acumulació.

 • Amb aquest sistema es poden aprofitar les reduccions de la tarifa amb discriminació horària (dia/nit), perquè la calor produïda per acumulació sol variar (en funció de la qualitat dels aparells de cada sistema) entre el 40% i el 80% de la calor total necessària.

Amb un sistema mixt és aconsellable instal·lar acumuladors dinàmics a les peces principals (menjador, sala d’estar), acumuladors estàtics a les peces de circulació (rebedor, distribuïdor, passadís) i aparells de calefacció directa (convectors, turboconvectors, panells radiants) a les habitacions i els banys. També es pot combinar un terra radiant per acumulació amb convectors o panells radiants de recolzament.

La utilització de panells radiants és una bona solució si es busca un sistema de calefacció estètic i que recordi l’escalfor dels rajos del sol.

Com funciona?

El panell està fet per una placa d’acer, de vidre o de pedra, i incorpora una resistència que l’escalfa. La calor s’emet per radiació; a la vegada, és absorbida i difosa pels objectes i les superfícies que troba.

Quins avantatges té?

 • Escalfor suau, continuada i uniforme
 • Sensació immediata de confort
 • Estètica moderna i gamma de models i de dimensions
 • Gran precisió de regulació

Consells d’ús

 • No s’han de disposar mobles, cortines o altres objectes davant o damunt dels panells radiants, ja que dificultarien la bona difusió de la calor.
 • Si s’abaixa el termòstat per absència, quan el torneu a fer pujar no el poseu al màxim; regulant-lo a la posició de confort, la temperatura pujarà igual de ràpid i sense despesa suplementària.

Consells tècnics

 • Els panells radiants són molt adients per instal·lar en sales d’estar, peces de gran alçada o espais amb escales.

Trobareu en aquests enllaços els plecs de condicions tècniques “tipus” de FEDA per als locals de les dues modalitats d’estació transformadora (en edifici aïllat o integrada en un altre edifici). Tanmateix, es presenten a títol orientatiu, ja que s’han d’adaptar en cada cas en funció de la situació concreta de l’estació transformadora.

No. Per tramitar una alta de subministrament elèctric s’ha d’anar personalment a una de les nostres oficines. Podeu consultar la documentació que cal aportar prement aquí.

La connexió a la xarxa s’efectuarà el dia laborable següent al de la sol·licitud.

Per facilitar el trasllat, podreu gaudir de subministrament elèctric en ambdós locals fins a un màxim de dos mesos.

Sí. Per poder-ho fer us heu de registrar a l’oficina en línia. Un cop us hagueu registrat, podeu demanar la consulta de la factura en aquest enllaç.

Com funciona?

Una resistència elèctrica escalfa un fluid (oli o producte similar) o un altre material contingut dins de l’aparell; la paret d’aquest s’escalfa i dispensa progressivament una calor homogènia. L’aparell està sempre calent, com l’acumulador, però a diferència d’aquest no emmagatzema la calor.

Quins avantatges té?

 • Calor homogènia
 • Fiabilitat i robustesa
 • Pujada ràpida de la temperatura
 • Gran gamma de formes i colors

Consells d’ús

 • Si s’abaixa el termòstat per absència, quan el torneu a fer pujar no el poseu al màxim; regulant-lo a la posició de confort, la temperatura pujarà igual de ràpid i sense despesa suplementària.

Consells tècnics

 • Un dels avantatges més destacables dels radiadors elèctrics és la gran diversitat de l’oferta, que permet trobar models que s’adapten a qualsevol tipus de peça.
 • Aquest tipus de radiadors es troben al mercat amb diferents denominacions: radiadors d’oli, radiadors a inèrcia, ...

Els comptadors poden estar situats en un espai obert o en un local específic. S’hi ha de poder accedir de forma fàcil i totalment lliure. Si estan situats en un local tancat, ha de ser d’ús exclusiu. En tots els casos, els espais on estan situats els comptadors han d’estar ventilats, no han de ser humits i han de disposar de bona il·luminació.

 

 • Instal·lacions en espais oberts

La instal·lació de comptadors en espais oberts (vestíbuls, passadissos) està limitada a un màxim de deu unitats. Si el nombre és superior han d’estar situats obligatòriament en un local exclusiu destinat a aquesta finalitat.

Els armaris han de ser construïts amb material incombustible i la distància entre el comptador que més sobresurti i la paret oposada ha de ser igual o superior a 110 cm.

 • Instal·lacions en locals tancats

El local destinat a contenir els comptadors ha d’estar construït totalment amb materials no inflamables, les parets no han d’estar exposades a vibracions i l’alçada lliure del local ha de ser d’almenys 230 cm.

En calcular el dimensionament cal tenir en compte que un comptador trifàsic fins a 25 kW a 380 V, o fins a 15 kW a 220 V, ocupa l’espai de dos monofàsics.

DIMENSIONS LOCAL DE COMPTADORS

Nombre de comptadors monofàsics

fins a 11 kW cadascun

Dimensions del local en metres

Fins a 12 comptadors

1 x 1,5

Fins a 25 comptadors

1,5 x 1,5

Fins a 30 comptadors

1,75 x 1,5

Fins a 40 comptadors

2,5 x 1,5

Fins a 50 comptadors

3,5 x 1,5

Més de 50 comptadors

Consulteu-ho

 • Centralitzacions de comptadors

Les centralitzacions estan formades per columnes d’1,7 m d’alçada per 0,56 m d’amplada i 0,2 m de fons. En cada una d’aquestes columnes hi entren 9 serveis monofàsics o 6 trifàsics. La columna ha de quedar unida amb la caixa general de protecció, que té unes dimensions de 0,54 m d’alçada, 0,36 m d’amplada i 0,2 m de fons.

Es poden unir columnes fins que la intensitat a suportar per l’embarrat no superi els 300 A. Quan la intensitat supera els 300 A, s’ha d’instal·lar una altra caixa general de protecció i separar les columnes. Si les columnes s’han de separar per adaptar-se a les parets del local, s’ha d’instal·lar una caixa general de protecció a cada canvi de paret.

 • Comptatges individuals

Per a potències superiors a 11 kW monofàsics, 25 kW trifàsics a 380 V o 15 kW trifàsics a 220 V, es fan comptatges individuals. Les dimensions de les caixes del comptador es detallen en la següent taula.

kW

V

Dimensions en metres

14 monofàsic

220

0,72 x 0,27

20

220

1,08 x 0,36

31,5

380

1,08 x 0,36

25 a 125

220

1,35 x 0,63

40 a 200

380

1,35 x 0,63

160 a 400

220

1,62 x 0,81

210 a 630

380

1,62 x 0,81

Potències superiors

Consulteu-ho

Sí, però amb una delegació de poders signada pel titular del contracte.

No. El canvi de domiciliació bancària es pot fer personalment a les nostres oficines o bé per fax o per correu postal, enviant aquest formulari degudament omplert i signat, i adjuntant una fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat.

El terra radiant és un sistema de calefacció agradable i innovador. Els avenços tècnics dels darrers anys han resolt la majoria dels inconvenients que se li atribuïen.

Com funciona?

S’utilitzen uns cables calefactors que s’instal·len al terra, damunt d’un aïllant i sota una capa de formigó. Quan el sistema està connectat el terra està a una temperatura que oscil·la entre els 24ºC i els 25ºC.

Quins avantatges té?

 • Sensació de confort
 • Radiació suau, uniforme i sense moviment d’aire
 • Alliberament d’espai (no hi ha aparells a les parets)
 • No necessita manteniment

Consells tècnics

 • El terra radiant convé tant per a un habitatge nou com per a una renovació d’un habitatge antic.
 • És un sistema que s’adapta notablement a les sales d’estar i a les peces de gran alçada.

FEDA posa a la vostra disposició diferents documents amb detalls de les columnes muntades per a calefacció elèctrica, així com exemples d’esquemes elèctrics del quadre de baixa tensió de cada pis. Ens els podeu demanar a feda@feda.ad, ja que són específics segons els casos i així us farem arribar el que millor s’adapti a les vostres necessitats.

Sí. Per poder-ho fer us heu de registrar a l’oficina en línia; un cop us hagueu registrat, podeu demanar la consulta de la factura en aquest enllaç.

El subministrament es restablirà un cop abonat el deute. Per fer el pagament hi ha dues opcions: anar, el titular del contracte o una altra persona, a una de les nostres oficines i abonar el deute en efectiu o mitjançant targeta de crèdit, o bé fer el pagament mitjançant el banc, abonant el deute al compte corrent de FEDA i enviant el comprovant, per fax, al 73 91 99 o al 73 91 18.

No. El canvi de domiciliació bancària es pot fer personalment a les nostres oficines o per email a feda@feda.ad enviant aquest formulari degudament omplert i signat, i adjuntant una còpia de la targeta de titularitat del compte (amb l'IBAN), fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat.

Sí. Per facilitar el trasllat, podreu gaudir de subministrament elèctric en ambdós domicilis fins a un màxim de dos mesos.

El subministrament es restablirà un cop abonat el deute. Per fer el pagament hi ha dues opcions: anar, el titular del contracte o una altra persona, a una de les nostres oficines i abonar el deute en efectiu o mitjançant targeta de crèdit, o bé fer el pagament mitjançant el banc, abonant el deute al compte corrent de FEDA i enviant el comprovant, per fax, al 73 91 99 o al 73 91 18.

El canvi de nom (subrogació) d’un contracte només es pot fer entre familiars directes de primer grau, és a dir, entre pares i fills, entre germans o entre cònjuges. En tots els altres casos no es pot fer un canvi de nom, havent de tramitar la baixa de l’antic titular i l’alta del nou.

Sí. Per facilitar el trasllat, podreu gaudir de subministrament elèctric en ambdós domicilis fins a un màxim de dos mesos.

La calefacció elèctrica es pot utilitzar essencialment segons tres sistemes: directe, acumulació i mixt.

Calefacció directa: la calefacció es produeix i s’emet de manera simultània. Aquesta categoria inclou la utilització de convectors i turboconvectors, de panells radiants, de radiadors elèctrics, d’aparells d’infrarojos, de radiació pel terra o pel sostre...

Calefacció per acumulació: la calor es produeix en un període determinat i s’emmagatzema per ser emesa posteriorment. S’inclouen en aquesta categoria les estufes acumuladores (acumuladors dinàmics i estàtics), així com la radiació per terra amb acumulació.

-     Amb aquest sistema es poden aprofitar les reduccions de la tarifa amb discriminació horària (dia/nit), perquè la calor necessària s’emmagatzema durant la nit i es restitueix durant el dia.

-     El sistema per acumulació necessita una inversió més elevada que el de calefacció directa.

-     L’acumulació és un sistema molt adequat per a indrets que tenen una ocupació plena o continuada durant tot el dia.

Calefacció mixta: combinació dels sistemes directe i per acumulació.

-     Amb aquest sistema es poden aprofitar les reduccions de la tarifa amb discriminació horària (dia/nit), perquè la calor produïda per acumulació sol variar (en funció de la qualitat dels aparells de cada sistema) entre el 40% i el 80% de la calor total necessària.

-     Amb un sistema mixt és aconsellable instal·lar acumuladors dinàmics a les peces principals (menjador, sala d’estar), acumuladors estàtics a les peces de circulació (rebedor, distribuïdor, passadís) i aparells de calefacció directa (convectors, turboconvectors, panells radiants) a les habitacions i els banys. També es pot combinar un terra radiant per acumulació amb convectors o panells radiants de recolzament.

El canvi de nom (subrogació) d’un contracte només es pot fer entre familiars directes de primer grau, és a dir, entre pares i fills, entre germans o entre cònjuges. En tots els altres casos no es pot fer un canvi de nom, de manera que s'ha de tramitar la baixa de l’antic titular i l’alta del nou.