S'aprova la Llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica

Sessió del Consell General

El Consell General ha aprovat la Llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica. La llei busca establir unes accions i procediments que permetin afrontar amb la millor garantia possible tensions en els mercats i situacions de dificultat en el proveïment de l’energia alhora que dota el Govern i els actors implicats, com FEDA i les distribuïdores elèctriques, de les eines necessàries per aplicar mesures d’estalvi i restriccions imposades pel context global.

En aquest sentit, el text legal preveu tres nivells diferents de mesures, totes elles de caràcter limitat en el temps però prorrogables, que permetin graduar la intensitat de la resposta en funció de les circumstàncies i les necessitats de cada moment.

El primer consisteix a habilitar el Govern per adoptar, per decret, mesures d’obligat compliment adreçades a reduir el consum i a incrementar l’estalvi energètic. En aquest apartat, es conceben accions com les restriccions de l’ús de la calefacció, la climatització i l’enllumenat en edificis públics i privats, així com d’aparells que consumeixin energia per fer activitats industrials, comercials o de serveis.

El segon nivell, preveu l’organització quan, en moments puntuals o en franges horàries determinades, la disponibilitat d’electricitat en els mercats internacionals als quals té accés Andorra no sigui suficient per atendre la demanda prevista.  En aquests casos, FEDA pot necessitar interrompre el subministrament a algunes parts de la xarxa per garantir l’equilibri al seu conjunt i evitar que caigui. La norma facilita que totes les entitats distribuïdores estiguin preparades per afrontar aquesta circumstància i estableix els criteris per garantir els serveis essencials i una afectació lleu i equitable per als abonats. Les entitats distribuïdores hauran d’anunciar les interrupcions temporals amb una antelació mínima de 24 hores. En aquest segon nivell també es demana a les entitats distribuïdores d’electricitat que disposin d’un pla de contingència per respondre a les ordres d’interrupció temporal selectiva que hagi transmès l’operador del sistema elèctric, FEDA, seguint amb aquestes premisses.

Per últim, la llei preveu un tercer i darrer nivell per a situacions excepcionals, que no es puguin gestionar únicament amb les mesures dels supòsits anteriors consistent a declarar oficialment la situació de crisi energètica. La declaració tindrà una durada temporal limitada a un màxim de quinze dies i habilitarà el Govern per adoptar mesures d’interrupció total o parcial de subministrament elèctric i/o d’hidrocarburs a empreses, indústries, fàbriques, tallers, instal·lacions i serveis de qualsevol naturalesa, així com prohibicions en l’ús de vehicles de motor i en la venda de combustibles. La pròrroga, si escau, ha de ser expressament autoritzada pel Consell General.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha recordat al parlament les quatre ocasions en què FEDA ha patit una restricció de subministrament per part de Red Eléctrica Española durant tres hores en l’horari de màxim consum. En aquestes ocasions es va augmentar la importació de França, però si no hagués estat possible, s’hagués hagut de rebaixar el consum elèctric del país. Tot i que la que necessitat de FEDA de fer talls de subministrament per mantenir l’equilibri entre la disponibilitat elèctrica i el consum és estricament física, amb aquesta llei s’estableixen unes garanties d’equitat i de gestió perquè els eventuals talls s’apliquessin d’una forma ordenada, prevista, preservant serveis essencials i afectant el menys possible tothom.