L’energia és un element imprescindible per al desenvolupament d’una societat en tots els seus àmbits i garantir els recursos futurs en una situació sostenible i assumible econòmicament és una tasca que els governs han de tenir sempre present. Actualment el canvi climàtic i la limitació dels recursos fòssils fan que ens trobem en una situació delicada, sobretot si tenim en compte que la previsió global és que la demanda d’energia augmenti un terç entre el 2015 i el 2030. Cal tenir clares les polítiques energètiques a mig i llarg termini i definir l’estratègia energètica que permetrà que Andorra pugui ser competitiva en el futur. Per garantir l’abastiment i mantenir la competitivitat, el Govern d’Andorra ha desenvolupat el Fòrum Energia i Futur on diferents col·lectius han debatut com ha de ser el futur energètic del país. El resultat es pot llegir en el recentment presentat Llibre Blanc de l’Energia.

Característiques del nostre model energètic

1.- Els efectes de la crisi es noten en el consum d’energia a Andorra

2.- L’energia elèctrica és l’única que incrementa el seu percentatge de participació en el consum global durant els últims 10 anys

3.- La dependència exterior i sobretot del petroli són molt importants

4.- Existeix un risc de crisi de preu o d’abastiment de petroli a llarg termini

5.- El model actual ens porta a un increment de consum elèctric a llarg termini que supera la capacitat d’importació.

 

Recomanacions del Llibre Blanc de l’Energia

L’autosuficiència energètica és, ara per ara, inviable, i vistos els recursos del país es fa del tot impossible aconseguir una producció al 100% renovable.

A grans trets, les conclusions del Llibre Blanc de l’Energia ens diuen que Andorra ha de treballar en tres grans línies: fomentar conductes sostenibles entre la població, consolidar les línies d’abastiment exteriors i augmentar tot el que sigui possible la producció interna. En aquest sentit, Andorra haurà d'incorporar al seu teixit energètic noves alternatives de producció com la cogeneració amb gas natural, una de les opcions més aprofitables per les característiques del país. Tot això obre moltes possibilitats de negoci i noves maneres d’entendre la producció energètica que poden i han d’involucrar molts col·lectius de la societat andorrana.

Accions correctores

1.- Aplicar mesures d’eficiència energètica en edificis i altres processos

2.- Potenciar al màxim l’aprofitament dels recursos renovables d’Andorra

3.- Fomentar la realització de projectes de cogeneració amb gas natural i distribució d’aigua calenta per xarxes públiques

4.- Incrementar al màxim la capacitat d’importació d’electricitat finalitzant les obres projectades a la xarxa de 220 kV

5.- Potenciar l’ús dels sistemes de transport públic i de vehicles poc emissors de carboni (estalvi i reducció d’emissions)


Inversions fortes, inversions rendibles pel sector privat

Les inversions estimades per crear el nou panorama energètic ens porten a xifres globalment importants, de l’ordre d'1.125 M€. El 65% d’aquest import l’ha d'assumir majoritàriament la iniciativa privada en projectes de petita o mitjana magnitud (rehabilitacions d’edificis, producció fotovoltaica) i també FEDA directament amb  les obres d’ampliació a la xarxa d’alta tensió. L’altre 35% es distribueix en diversos projectes per produir energia, la majoria dels quals requereixen inversions importants, essent aconsellable, per tant, l’obertura de la producció d’energia a la iniciativa privada per tal de facilitar-ne la seva realització.

Tot i que diversos projectes són rendibles actualment, considerem que la previsible evolució futura dels mercats farà que la totalitat de les accions proposades acabin presentant una rendibilitat positiva significativa.

A curt termini s’aconsellen ajuts per incentivar les obres de rehabilitació en edificis i per la implantació d’instal·lacions de generació d’energia de petita potència i d’origen renovable integrades als edificis, sempre i quan es tracti de fonts d’energia que a curt o mitjà termini siguin rendibles.

Aquestes accions s’han d’adoptar sense perdre de vista que els canvis tecnològics no redueixen per si sols el consum d’energia si no van acompanyats dels canvis socials conseqüents, fruit d’una adequada sensibilització de la societat.

Per tant, a més de definir les línies de la política energètica (accions correctores), per poder-les implantar de manera efectiva, s’ha d’actuar simultàniament en diversos àmbits.

Les tres accions més rellevants són:

1.- Les obres d’ampliació de la capacitat d’importació d’energia elèctrica.

2.- Els projectes de cogeneració amb gas natural per produir electricitat i calor distribuïdes mitjançant xarxes públiques.

3.- Les diverses mesures d’eficiència en edificació per reduir la demanda d’energia i les emissions