Amb l'objectiu de desenvolupar els drets i deures reconeguts en la Llei de transparència, accés a la informació pública i Govern obert s'ha estrenat el Portal de transparència del grup FEDA, al qual es pot accedir a través de l'enllaç a la part superior i inferior dels webs de FEDA i les filials o directament a través de transparencia.feda.ad.

Aquest espai web fa més accessible la informació relacionada amb l'organització, refermant així el compromís de FEDA amb la transparència cap a tots els públics.

Els continguts es divideixen en quatre apartats que contenen informació institucional i organitzativa; de planificació i gestió; de naturalesa econòmica, pressupostària i patrimonial; i relacionada amb la contractació pública i els convenis. Aquesta estructura s'emmarca en els principis recollits en la llei, que estableix les obligacions de publicitat activa i el reconeixement del dret d'accés a la informació pública.

El web té un disseny alineat amb la resta d'espais digitals del grup, prioritzant la facilitat de navegació, el protagonisme de la informació i la interactivitat per valorar els continguts. S'hi inclou la data d'actualització de cada contingut i la freqüència amb la qual s'actualitzarà aquest contingut, així com petits formularis per valorar l'adequació de la pàgina i enviar suggeriments i deteccions d'errors. La informació s'anirà revisant periòdicament per posar a disposició dels usuaris i usuàries la més actualitzada disponible.