FEDA aplicarà la discriminació positiva en els processos de selecció per fomentar la contractació de dones, especialment en les àrees més masculinitzades. És una de les principals mesures que recull la nova edició del Pla d’Igualtat del grup, aprovada a finals del 2023 i presentada aquest dijous. L’objectiu és que almenys el 30% de la plantilla del grup (el qual inclou la matriu i les filials FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i CTRASA) siguin dones el 2026.

Per assolir-ho es fomentarà que almenys el 50% de les noves persones contractades siguin dones. En aquest sentit, els processos de selecció del grup FEDA aplicaran una discriminació positiva del 2% en qualsevol procés de selecció i del 5% en els departaments més masculinitzats. Això implica que davant de candidatures amb valoracions molt similars es prioritzi la incorporació de dones, però en tractar-se d’un percentatge reduït no implica en cap cas l’entrada de dones amb competències inferiors als candidats homes.

El director general de FEDA, Albert Moles, i la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb la Clientela, i membre del Comitè d’Ètica i Igualtat del grup, Nerea Moreno, han explicat els detalls del nou pla i el compromís de la direcció i tota la plantilla amb aquest. Moles ha afegit que “no volem només complir la normativa, sinó que volem ser referents per a empreses i entitats del país”. Moreno, per la seva banda, ha fet èmfasi en la mesura pionera de discriminació positiva, la qual representa “un orgull” per a l’organització i que es preveu eliminar quan s’arribi a una plantilla amb almenys un 40% de dones.

També per poder afavorir la incorporació de més dones en el grup, en tractar-se d’un sector socialment masculinitzat, FEDA vol incidir directament en el foment de l’estudi de professions masculinitzades. Per això es treballa per poder crear una beca dirigida a les dones que vulguin estudiar enginyeria informàtica a la Universitat d’Andorra i també en una beca per a dones electricistes.

La reducció de la bretxa salarial és un altre dels elements que encara el nou Pla d’Igualtat, que vol reduir-la d’ara fins al 2026 al 10%. Actualment, la bretxa salarial és d’un 14%, si es tenen en compte el salari base, l’antiguitat i els complements. Precisament, els departaments que realitzen guàrdies, permanències i horaris nocturns, així com la franja de la plantilla amb més antiguitat tenen més predomini d’homes en la plantilla. En aquest sentit, la intenció del grup és també elevar fins al 45% la quantitat de dones que ocupen càrrecs directius.

La conciliació de la vida personal i laboral és un altre dels eixos que enfoca el Pla d’Igualtat 2023-2026. Així doncs FEDA vol reduir les hores de treball que sobrepassen la jornada ordinària, fent especial èmfasi en aquells departaments que n’acumulen més. Aquest fet, acompanyat de la formació en matèria d’igualtat, així com de la difusió entre els homes dels permisos que hi ha per a situacions personals i familiars, són les eines amb que el grup treballarà per garantir una major conciliació laboral-familiar dels treballadors i treballadores del grup.

A banda de mesures per a la contractació i selecció, així com en els àmbits de la conciliació, la corresponsabilitat, la retribució i la valoració dels llocs de treball, el pla també recull mesures en les àrees de la formació, la visibilització de les dones, l’ús del llenguatge inclusiu, la salut laboral i la prevenció de l’assetjament. De fet, el protocol d’assetjament conforma un dels temes principals per al Comitè d’Ètica i Igualtat del grup. Redactat ja en l’anterior edició del pla, ara un dels objectius per al període 2023-2026 és que aquest arribi a ser conegut en profunditat per tota la plantilla i aplicat si és necessari. Per aquest motiu es duran a terme comunicacions i formacions i es procedirà a l’activació en cas que hi hagi una denúncia. Precisament, l’eix formatiu serà cabdal en el grup, ja que es realitzaran formacions en matèria d’igualtat, especialment en aquells departaments que es troben més masculinitzats i es fomentarà l’ús del llenguatge inclusiu en tota mena de comunicacions de la companyia.

Assolir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes és un dels objectius del desenvolupament sostenible, el foment i difusió dels quals representa un pilar estratègic per a FEDA. Aquest és un dels motius pels quals FEDA vol continuar sent pionera i referència en matèria d’igualtat tal com ho va ser en el pla anterior. Anticipant-se a la legislació, FEDA va elaborar el seu pla d’igualtat quan aquest no era obligatori per a les empreses, essent un dels primers del país en presentar-se. Ara, s’ha aprofitat tota la informació obtinguda en el període anterior per tal de dissenyar nous plans d’actuació amb el repte de transformar-los en accions tangibles d’aquí al 2026.