El grup FEDA tanca el 2023 amb 23,77 milions en positiu

Les oficines centrals de FEDA.

FEDA i les tres entitats filials, FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i CTRASA, han aprovat, en els darrers dies, els tancaments de comptes de l’any 2023. Així, tal com ja s’havia avançat, el grup FEDA ha tancat els comptes consolidats amb un resultat positiu, que finalment s’ha situat en 23,77 milions d’euros. Així mateix, els ratis de liquiditat i d’endeutament presenten uns bons nivells, situant-se en 2,51 i 12,9% respectivament.

Entrant al detall, FEDA, FEDA Ecoterm i FEDA Solucions han tancat en positiu, mentre que CTRASA registra un tancament en negatiu que es deu, únicament, a un criteri comptable de com es comptabilitzen part dels ingressos de la societat, però que en cap cas fa patir per la viabilitat de l’entitat.

Tal com es fa cada any i seguint amb la normativa vigent, tots els comptes del grup han estat auditats i es publicaran al web de FEDA i al portal de transparència de l’entitat.

Forces Elèctriques d’Andorra
Entrant al detall, el resultat positiu de FEDA matriu és el que té més pes, amb 23,6 milions d’euros en positiu. Aquest resultat es veu molt afectat per la volatilitat dels preus de l’electricitat en els mercats veïns, que enguany ha impactat positivament a causa del descens d’aquests.

Així, els ingressos d’explotació s’han situat en 94 milions d’euros, amb un resultat molt pròxim al que s’havia pressupostat, però tot i així afectat per una disminució global de la demanda d’electricitat al 2023. A més dels ingressos per la venda d’electricitat, la xifra de negocis de FEDA també ha crescut gràcies als ingressos provinents de la venda d’energia tèrmica a FEDA Ecoterm, que ha crescut un 47% gràcies a l’augment de clients i d’energia subministrada.

Pel que fa a les despeses d’explotació, en canvi, han evolucionat a la baixa i s’han situat en 70,45 milions d’euros. D’aquestes, la partida més significativa és la compra d’electricitat, que també s’ha reduït pel descens del consum i per la caiguda dels preus als mercats veïns. En canvi, dins de les despeses, la compra d’altres subministraments i les altres despeses d’explotació, com arrendaments i cànons i altres serveis professionals, han anat a l’alça.

FEDA Ecoterm
Pel que fa a la filial FEDA Ecoterm, es tracta d’una societat en creixement, que en el darrer any ha continuat expandint les xarxes de calor al país i encara té projectes d’inversió importants que permetran continuar fent més sostenibles els sistemes de calefacció alternatius. La inversió d’aquest any en el desplegament d’aquestes xarxes s’ha situat al voltant dels 2,8 milions d’euros.

Així, gràcies a la bona acceptació del servei per part de la clientela, el resultat de l’exercici ha estat d’un tancament positiu de 789.609 euros, que se situa per sobre del registrat l’any anterior. Aquest resultat s’obté d’uns ingressos de 6,11 milions d’euros, provinents de la venda de calor i fred a clients finals i del servei de transformació de l’energia tèrmica, que han anat a l’alça gràcies a la connexió de nous clients a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Soldeu.

Les despeses d’explotació s’han situat en 4,64 milions d’euros, i el gruix més important és el de la compra de l’energia tèrmica a FEDA.

FEDA Solucions
La filial de FEDA encarregada de la mobilitat sostenible i l’eficiència energètica és la que té una xifra de negoci inferior, i ha tingut també un resultat positiu de 91.421 euros.

FEDA Solucions inclou dins del seu negoci la gestió de la plataforma de mobilitat, que integra l’eina de gestió del transport públic Mybus, i l’aplicació Mou-te. A més, gestiona l’Uclic de les parròquies d’Encamp i Canillo; i la plataforma de gestió de càrrega de vehicles elèctrics.

En aquest cas, el resultat s’obté gràcies a un increment de facturació provinent de l’augment d’usuaris de transport públic, i a l’ús de la plataforma de gestió de la càrrega de vehicles elèctrics, a més d’una contenció de la despesa de l’entitat. Concretament, els ingressos s’han situat en 0,7 milions d’euros i les despeses d’explotació en 0,59 milions d’euros.

CTRASA
El 2023 ha estat el primer exercici complet en què CTRASA ha format part al 100% de FEDA. Així, s’ha aplicat també el nou model de gestió, que té incidència en el tancament de comptes.

Enguany, el resultat ha estat de 615.184 euros en negatiu, a causa de l’aplicació dels criteris comptables pertinents. Concretament, dels ingressos provinents del Govern per fer front al pagament de la construcció del centre es comptabilitza com a ingrés només la part proporcional a l’amortització dels actius que es fa cada any. Això implica que una part dels ingressos que es perceben es registraran al compte de pèrdues i guanys en els anys següents, encara que s’hagin percebut al 2023.

En canvi, el pagament dels interessos del préstec que té CTRASA per aquest mateix concepte amb una entitat bancaria, sí que es comptabilitza anualment en la seva totalitat, així com la corresponent amortització dels béns del període i això fa que a efectes comptables el resultat de CTRASA aquest any, i probablement també el del 2024, siguin negatius. Es té la certesa, però, que la situació s’estabilitzarà i es recuperaran els resultats equilibrats que corresponen.

Cal tenir en compte, a més, que els ratis de liquiditat i endeutament (19%) es troben en bons nivells.

Entrant al detall, els ingressos de CTRASA són de 7,92 milions d’euros, que corresponen als ingressos provinents de la venda d’energia tèrmica, d’energia elèctrica, la retribució per la construcció del centre, la retribució per l’explotació del centre i la importació de residus, principalment. Pel que fa a les despeses d’explotació, s’han situat en 7,81 milions d’euros, si els hi afegim la despesa financera per 724 mil euros generen aquest resultat comptable negatiu.