El consum elèctric acumulat del gener del 2023 ha estat un 0,6% superior al del mateix mes del 2022. Després d’una reducció del consum d’un 8,1% al novembre i un 3,3% al desembre, quan l’esforç de l’estalvi impulsat des de finals d’estiu es va veure més reflectit en les dades, el gener del 2023 la demanda d’electricitat s’ha equiparat amb el mateix període de l’any passat. S’han de tenir en compte, però, tots els factors que condicionen aquesta dada i que poden tenir un impacte important i directe, com la temperatura registrada i els indicadors d’activitat econòmica.

Així, el gener del 2023 s’han consumit 66.070 MWh a tot el Principat, pels 65.661 MWh consumits al gener del 2022, però la temperatura mitjana ha estat d’1,8ºC (1,4 graus més baixa que el gener del 2022). La temperatura ha estat especialment baixa la part final del mes, fent que els increments siguin més importants en aquest període perquè té una relació directa sobre el consum elèctric. De fet, la primera meitat del mes es va assolir una reducció del consum del 7%, que s’ha revertit la segona meitat, quan han estat més fredes les temperatures.

D’altra banda, els indicadors macroeconòmics mostren un important creixement de l’activitat, amb un PIB previst per al 2022 molt superior al del 2019, quan el consum elèctric del gener no obstant va situar-se per sobre del de gener d’aquest any (66.809 MWh, el gener del 2019).

Amb tot, FEDA treballa per continuar fomentant l’estalvi energètic, una de les principals eines per fer front al context actual del sector energètic i els preus dels mercats tot mantenint el diferencial tarifari respecte als països veïns i una qualitat de servei equiparable als estàndards més alts del continent. L’impacte dels preus de mercat elevats i la situació d’escassedat energètica que afecta el nostre entorn fan necessari l’estalvi promogut del 15% sobre la demanda actual per a la qual cosa tothom hi pot contribuir. A més, aquests esforços contribuiran a objectius urgents amb impacte a més llarg termini, com la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, responsables del canvi climàtic.

Altres factors, com l’electrificació de molts serveis, entre els quals els sistemes de calefacció, tenen un impacte en el consum agregat de tot el país. En aquest sentit, alternatives com les de la calefacció urbana de FEDA Ecoterm, més eficients i sostenibles que els sistemes individuals o basats en combustibles fòssils, contribueixen a modular aquest creixement.