FEDA ha treballat en l’alineació del pressupost del 2023 amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i en la definició de criteris a implementar en els pròxims anys per augmentar-ne la contribució. Gràcies a aquest exercici s’ha aconseguit que el 79% del pressupost estigui alineat amb aquests ODS. És una de les dades que apareixen en la Memòria de Sostenibilitat del 2022 de la companyia, ja auditada i disponible al web.

Així, es constata que els àmbits en què FEDA té més rellevància són l’ODS 7, Energia neta i assequible i el 13, Acció climàtica. De fet, el 49% del pressupost està destinat a finalitats que contribueixen a l’energia neta i assequible. Igualment, FEDA Solucions contribueix especialment a l’ODS 11, Ciutats i comunitats sostenibles i al 8, Treball digne i creixement econòmic, mentre que FEDA Ecoterm es focalitza en l’ODS 7 i el 9, Indústria, innovació i infraestructures.

La memòria de sostenibilitat inclou un resum infogràfic del 2022, que sintetitza el context, les dades energètiques, de clientela, econòmiques i humanes, la petjada ambiental, i el desenvolupament social a través de la cultura i l’educació, entre altres. La part principal del document està distribuïda en quatre apartats que fan referència a l’activitat i estratègia de FEDA, l’acció climàtica, el rol com a motor de país i el compromís amb les persones. S’hi pot trobar, per exemple, informació sobre l’origen de l’electricitat consumida al país, el 67% de la qual va ser el 2022 d’origen renovable, o sobre la producció nacional, que el 2022 va donar cobertura al 18% de la demanda total, un any condicionat per la manca d’aigua, la font principal del país a través de la Central hidroelèctrica de FEDA.

El 2022 ha estat un dels anys més complicats per al sector energètic a Andorra i al món. FEDA ha actuat estratègicament per limitar el màxim possible l'impacte de la crisi energètica sobre la població. Alhora ha continuat prioritzant el rol per liderar la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Aquest treball per la transició energètica i per garantir que aquest procés de transformació vagi acompanyat d’un impacte econòmic positiu per al país és palès en aquest document de responsabilitat social corporativa.

L’informe ha estat elaborat amb els estàndards Global Reporting Initiative (GRI) des de l’any 2010. Recull els impactes sobre el medi ambient, l’economia i les persones, inclosos sobre els drets humans per a cada tema material, indicant com FEDA està relacionada amb aquests impactes, així com les mesures adoptades per gestionar-los.

A banda, FEDA calcula de forma voluntària la seva petjada de carboni per poder conèixer la quantitat d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle generada per les seves activitats i poder definir mesures de reducció. El càlcul es fa en base a la norma UNE-EN ISO 14064 i al Greenhouse Gas Protocol. Així, seguint aquesta metodologia, FEDA calcula les seves emissions directes i indirectes, tenint en compte l’abast 1, 2 i 3 (aquest últim és el més avançat, ja que inclou totes les emissions indirectes que es produeixen en la cadena de valor d’una empresa).

La memòria ha estat auditada satisfactòriament per empreses d’experiència contrastada, tal com es certifica al document.