El director general de FEDA, Albert Moles, ha presentat el balanç de l’activitat de la parapública d’aquest any en un dinar amb els mitjans de comunicació. Moles ha destacat que ha estat un any marcat per grans obres de manteniment que han de seguir mantenint la competitivitat de preus i qualitat de servei de FEDA. És el cas de la substitució de la vàlvula de la canonada força del sistema hidràulic d’Engolasters, així com les juntes de dilatació, paral·lelament a les reparacions del canal Valira. Tot plegat, perquè la central d’Engolasters, segons Moles, és una part clau de la competitivitat de FEDA. També és rellevant la nova línia aèria de 225 kV que connecta el Pas de la Casa amb l’Ospitalet, que entrarà en servei aquest mes i permetrà importar més quantitat d’energia des de França i reduirà les limitacions tècniques a curt termini.

A banda d’aquest primer eix estratègic, també ha destacat la voluntat d’augmentar la producció d’energia dins d’Andorra tot desenvolupant noves centrals, com és el cas de la de cogeneració que, a més de produir electricitat, alimentarà Soldeu amb calefacció urbana. Molt lligat a això va el tercer eix de l’estratègia de FEDA, que busca la diversificació i la millora dels serveis oferts. Com a mostra d’això, enguany el temps mitjà d’interrupció del servei per persona i any s’ha reduït a la meitat respecte al 2014 i ha baixat fins als 4,56 minuts.

El respecte cada cop més exigent amb al medi ambient també és un imperatiu que marca l’activitat de FEDA. I és per això que Albert Moles ha fet esment dels compromisos assumits per part de la companyia davant de les Nacions Unides, com la reducció del 15 % de les emissions de CO2 per cada GWh d’energia demanada amb horitzó 2024 i augmentar l’eficiència energètica i el desenvolupament per mitjà d’energies renovables. Això implica una millora interna dels procediments de qualitat. Alhora, també ha fet esment de la implicació de FEDA en la implementació de la mobilitat elèctrica. Durant el 2016, FEDA instal·larà una desena de punts de càrrega públics arreu del país i n’instal·larà de domèstics als compradors de vehicles elèctrics. Aquestes són accions que van en la línia d’allò que estableix el Llibre blanc de l’energia d’Andorra.

El director general també s’ha referit al projecte de llei de FEDA, que implicarà una reorganització de l’empresa, de forma que hi haurà una empresa matriu 100 % pública que controlarà el 71 % de les accions de CTRA, SA, el 51 % d’una filial que s’ocuparà de la generació (tant d’energies renovables com de cogeneració) i les xarxes de calor, i el 51 % d’una altra empresa que s’ocuparà de projectes de diversificació en relació directa amb el sector energètic.

Pel que fa a les xifres de producció i demanda, Moles ha indicat que el 2015 es preveu tancar-lo amb un augment de la demanda d'energia de l'1,3% (573,3 GWh). D’aquesta electricitat, se n’ha produït el 17 % (98,4 GWh) i se n’ha importat el 83%, (475,7 GWh).